Makale ve Yayınları

YURT İÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER

 • 1- Yağcı A: Venöz staz retinopati - hemorajik retinopati. AÜTF Yıllığı, Kardeş Matb. Ankara, 171-74:1979.
 • 2- Yağcı A, Günalp İ, Üstün S: 1975- 1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Göz Kliniğinde yapılan dekolman ameliyatlarının komplikasyonları. TOD XV Ulusal Kongresi. Bülteni ( Ed: Özçetin H, Sarıçoğlu A), Uludağ Üni. Basımevi, 18-23 Eylül, Bursa, 101-105:1981.
 • 3- Yağcı A, Menteş J: Şalazyon tedavisinde intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu. TOG, 17,9- 13: 1987.
 • 4- Yağcı A, Andaç K, Ateş G: Primer açık açılı glokomun tedavisinde oral Nadolol’un göz içi basıncına etkisi. TOD XXI. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark) Karınca Mat. 9- 15 Eylül, İzmir,477- 83:1987.
 • 5- Menteş J, Yağcı A, Erbakan G, Doğanavşargil E: Keratokonjonktivitis sikka tedavisinde Bromhexine. TOD XXI. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark) Karınca Mat , 9-15 Eylül, İzmir,985-88:1987.
 • 6- Yağcı A, Andaç K, Akkın C: Kliniğimizde 1981-1986 yılları arasında izlenen Behçet hastalarının değerlendirilmesi. EÜTF Dergisi, 27: 4,1221-25:1988.
 • 7- Andaç K, Menteş J, Yağcı A: Trabekülektomi ameliyatlarında üçgen skleral flep uygulaması. TOD XX. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Özçetin H, Ertürk H), Uludağ Üni. Basımevi, 7-12 Eylül, Bursa,257-59:1989.
 • 8- Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Birimimizde takip ve tedavi edilen Behçet hastalığı vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. TOD XX. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Özçetin H, Ertürk H), Uludağ Üni. Basımevi, 7-12 Eylül, Bursa,34-36:1989.
 • 9- Yağcı A, Andaç K, Ateş G: Primer açık açılı glokomda oral Nadalol ile tedavinin uzun dönem sonuçları. TOG, 19,581-84:1989.
 • 10- Yağcı A, Akkın C, Güneri T, Kırılmaz L: Primer açık açılı glokomlu hastalarda ß bloker ilaçlar ile İndomethazin etkileşiminin araştırılması. TOG, 19, 585-90:1989.
 • 11- Yağcı A, Özler S, Erbakan G, Ersöz B: Gaz geçirgen olmayan sert kontakt lens çalışmaları; Tavşanlarda uygulama sonrası kornea ve hümör aköz laktat düzeyleri. TOG, 19, 510-14:1989.
 • 12- Boztok Y, Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Romatoid artritisli hastalarda göz bulgularının degerlendirilmesi. TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S), Yıldırım Basımevi, 9-12 Eylül,Ankara, 297-99:1990.
 • 13- Yağcı A, Karcıoğlu ZA: Kapak konjonktivasında primer lokalize amiloidoz olgusu.TOG, 20:203-205:1990.
 • 14- Yağcı A: Manyetik rezonans görüntülemede temel prensibler; Göz ve orbita hastalıklarında yeri. TOG, 20:467-71:1990.
 • 15- Yağcı A, Alptekin N, Karcıoğlu ZA: Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş farelerde serumda ve göz dokularında lipid peroksidleri. EÜTF Dergisi, 29:4, 975-77:1990.
 • 16- Yağcı A, Karcıoğlu ZA: Fistülizan glokom cerrahisinde yara iyileşmesinin modülasyonu; Tavşan gözünde subkonjonktival 5- Flourouracil uygulaması. TOG, 21:1, 10-14:1991.
 • 17- Yağcı A, Haznedaroğlu G: Katarakt cerrahisinde retrobulber anesteziye alternatif peribulber anestezi. TOG, 21:2, 97-100:1991.
 • 18- Yağcı A, Akkın C, Andaç K, Kocaoğlu H: İntrakanaliküler implantların timolol maleatın hipotansif etkisi üzerine katkısının araştırılması. TOG, 21:3 , 284- 86:1991.
 • 19- Yağcı A: Kapak serbest kenarı malign tümörlerinde rekonstrüksiyon yöntemlerimiz: TOD Bursa Şubesi XV.Ulusal Kış semp.’Kaş ve Kirpik Hastalıkları’ Bülteni (Ed: Avcı R, Ertürk H) Ön Matb, 18-20 Aralık, Bursa,54-58:1992.
 • 20- Köse S, Akkın C, Yağcı A, Ateş H, Haznedaroğlu G: Klorokin retinopatisinin saptanması ve izlenmesinde kullanılan yöntemlerin etkinliği. Oftalmoloji, 2:3,299-301:1993.
 • 21- Yağcı A, Pamukcu K, Tümbay E, Köse S, Ateş H: Endojen kandida retinitinde Fluconazole tedavisi. Retina-Vitreus,1:1, 78-81:1993.
 • 22- Köse S, Pamukcu K, Akkın C, Yağcı A, Tümbay E: Fungal keratitlerde sistemik Fluconazole tedavisinin etkinliği.TOG, 23:5,380-83:1993.
 • 23- Akkın C, Kayıkcıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J: Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. TOD XXVII Ulusal Kongresi ve Yaz Semp Bülteni (Ed: Andaç K, Menteş J ve ark.), Yeniyol Matb, 27-30 Ekim, Marmaris,736-739:1993.
 • 24- Akısu M, Taneli B, Aydoğdu S, Yüce G, Yağcı A, Yağcı RV: Wilson hastalığı: 20 olgunun değerlendirilmesi ve izlemi, EÜTF Dergisi,32:3-4,539-42: 1993.
 • 25- Yağcı A, Akkın C, Menteş J: Keratoplastide kontinu sütür ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi: TOD XXVIII Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Doğan ÖK, Aydın RÇ ) Matb, 18-23 Ekim, Antalya, 803-805:1994.
 • 26- Köse S, Oral R, Yağcı A, Tansuğ N, KültürsayN: Prematüre bebeklerde Flaş VEP ile görsel sistem gelişiminin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri, 4:3,214-18:1995.
 • 27- Yağcı A: Keratoplastide astiğmatizma sorunu. Kornea Cerrahisinde Yenilikler Kurs Kitabı. Web Ofset, Ankara. 139-146:1995
 • 28- Yağcı A, Kayıkcıoğlu Ö, Kandiloğlu G, Köse S: Penetran keratoplasti ile tedavi edilen bir kornea keloidi olgusu. MN Oftalmoloji 3: 2, 75-77:1996.
 • 29- Yağcı A, Eğrilmez S: Periorbital relaksasyon sendromunda cerrahi seçenekler. TOD XXX Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Kural G, Duman S),14-18 Eylül, Antalya, 929-934:1996.
 • 30- Yağcı A, Erbakan G: Askılı blefaropitozis cerrahisinde çelik problu silikon tüp uygulaması, cilt lokalizasyonunun önemi. TOG, 26:3,139-143:1996.
 • 31- Yağcı A: Fasial Paralizi-Paralitik Ektropiyum. TOD Bahar Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, Mega Ofset, Erzurum. 202-208:1996.
 • 32- Yağcı A: Kapak ve gözyaşı sistemi yaralanmaları. TOD XXX. Ulusal Kongre Bülteni (Ed: Kural G, Duman S),14-18 Eylül, Antalya, 82-87:1996.
 • 33- Kayıkcıoğlu Ö, Akkın C, Yağcı A, Haznedaroğlu G: Çocuklarda uçan oyuncak pervanelerinin neden olduğu iki ciddi göz travması. MN Oftalmoloji,4:2,136-37:1997.
 • 34- Yağcı A, Küsbeci T. Kantal yerleşimli malign kapak tümörlerinde rekonstrüksiyon. TOG, 27:5, 351-356:1997.
 • 35- Yağcı A, Köse S, Kayıkcıoğlu Ö, Pamukcu K: Esansiel blefarospazmlı hastalarda Botulismus-A toksin uygulamalarımız. MN Oftalmoloji, 5:2, 138-40:1998.
 • 36- Kaşkaloğlu M, Üretmen Ö, Kaşkaloğlu S, Yağcı A. Salzman Nodüler Dejeneresansının excimer laser fototerapötik keratektomi ile tedavisi. MN Oftalmoloji, 5:3, 249-51:1998.
 • 37- Yağcı A, Köse S, Pamukcu K, Eğrilmez S. Konjenital pitoziste göz hareket ve fonksiyon bozuklukları. MN Oftalmoloji, 7:1, 50-54:2000.
 • 38- Yağcı A, Mutluer S, Yüntem N, Akalın T, Eğrilmez S. Orbita kemik duvar kökenli inflamatuar myofibroblastik tümör. Oftalmoloji, 7:4: 2000.
 • 39- Dağcı H, Gül S, Emre S, Türk M, Sönmez G, Tünger A, Yağcı A: Planlı değişimli yumuşak kontakt lenslerin Acanthamoeba ve bakteriyel kontaminasyon yönünden değerlendirilmesi. Turkish J Infection, 15:3, 357-62: 2001.
 • 40- Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez D, Çelebi G: Plastik mermi atan havalı oyuncak tabancalara bağlı göz yayalanmasının klinik ve mekanik analizi. TOG, 31:4, 447-53: 2001.
 • 41- Eğrilmez S, Akkın C, Erakgün T, Yağcı A: Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde standardizasyon ve kapsamlı bir denklik tablosu. TOG, 32:1, 132-36:2002.
 • 42- Emre S, Akkın C, Barış N, Yağcı A, Menteş C: Katarakt ameliyatında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler. Oftalmoloji, 3:2,126-28:2002.
 • 43- Uyar M, Üretmen Ö, Yağcı A, Karcı B: Orbita kon içi yabancı cisim ekstraksiyonunda endoskopik yaklaşım. MN Oftalmoloji, 9:4, 387-89:2002.
 • 44- Eğrilmez S, Yağcı A, Eğrilmez D: Keratoplasti sonrası astigmatizmada selektif sütür alımının erken ve geç dönem sonuçları. TOG, 32, 6:1, 924-32: 2002
 • 45- Üretmen Ö, Uzunel D, Akın C, Pamukçu K, Köse S, Yağcı A, Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon sonuçlarımız,TOG, 33, 450- 455: 2003.
 • 46- Eğrilmez S, Dalkılıç G, Yağcı A. Astigmatizma analizinde vektöryel analiz programı. TOG, 33:404-416, 2003.
 • 47- Eğrilmez S, Yağcı A. Keratoplasti sonrası astigmatizma tedavisinde arkuat keratotomi yönteminin refraktif ve görsel sonuçları. T. Klin. Oftalmoloji, 12:181-87: 2003.
 • 48- Eğrilmez S, Uzunel DU, Yağcı A. Penetran travma sonrası oküler travma. MN Oftalmoloji, 2004
 • 49- Eğrilmez S, Palamar M, Uluer S, Özinel MA, Yağcı A. Kornea saklama solusyonlarının keratoplasti ameliyatı öncesi mikrobiyolojik incelemesi. TOG, 33: 338-42:2004.
 • 50- Eğrilmez S, Eğrilmez ED, Akkın C, Kaşkaloğlu M, Yağcı A. Uluslararası standartlara uygun bir türkçe yakın okuma eşeli. TOG, 34: 404-12: 2004.
 • 51- Eğrilmez S, Palamar M, Emre S, Yağcı S. Penetran keratoplasti ve katarakt cerrahisi; Üçlü girişime karşı iki aşamalı girişimin refraktif ve görsel sonuçları. TOG, 35:212-221: 2005.
 • 52- Yağcı A: Konjonktiva enfeksiyonları ve acil tedavi yaklaşımları. T Klin J Surg Med Sci , 2(42) 5-11: 2006.
 • 53- Yağcı A. Konjonktiva tümörleri Tanı Tedavi yaklaşımları. T Klin J Surg Med Sci,2 (27): 6-12: 2006.
 • 54- Yağcı A. Dış kantal bölge tümörlerinde rekonstruksiyon. T Klin J Surg Med Sci, 3 (25): 82-86: 2007
 • 55- Palamar M, Yağcı A, Akalın T. Bir olgu nedeniyle pilomatrikoma. TOG 2007; 37(5): 388-90.
 • 56- Palamar M, Gündüz K, Afrashi F, Akkın C, Yağcı A. Vazoproliferatif Retina Tümörü: İki Olgu Sunumu. TOG 2010; 40(1): 42-5.
 • 57- Eğrilmez S, Uzunel D, Yağcı A, Palamar M. Donör kornea keratometrisinin keratoplasti sonrası keratometri üzerine etkisi. TOG 2009; 39(6): 469-76.
 • 58- Palamar M, Egrilmez S, Kayikcioglu M, Yagci A. Bilateral nasal ectopia lentis with no skeletal abnormality: is it Marfan? TOJ 2010; 40(4): 245-247.
 • 59- Palamar M, Yaldiz H, Egrilmez S, Yagci A. Conjunctival necrosis due to subconjunctival depot corticosteroid injection. TOJ 2010; 40(4): 42-45.
 • 60- Palamar M, Masaroğulları M, Eğrilmez S, Aydemir Ş, Yağcı A. Mikrobik kontakt lens keratitlerinde mikrobiyolojik inceleme sonuçlarımız. TOJ 2010; 40(6)
 • 61- Palamar Onay M, Eğrilmez S, Yağcı A. İki katarakt ameliyatı olgusunda Tobradex yerine yanlışlıkla Tobrex verilmesine bağlı ciddi ön kamara reaksiyonu. TOJ 2011; 41(1): 57-59.
 • 62- Palamar Onay M., Yağcı A., Akalın T. Orbital invazyonla kontralateral amorozise neden olan koroid melanomu. TJO 2011; 41 (3).
 • 63- Palamar M., Eğrilmez S., Üretmen Ö., Yağcı A., Köse S. Pediatrik olgularda kornea ve ön kamaranın Pentacam ile değerlendirilmesi. TJO 2011 ; 41 (3) .
 • 64- Palamar M., Karatepe A., Eğrilmez S., Yağcı A. Skleroderma olgularında kornea ve ön kamaranın Pentacam ile değerlendirilmesi. TJO; 2011 ; 41 (4) : 221 - 224
 • 65- Palamar Onay M., Ceylan N., Yağcı A. Anoftalmik sokette gelişen konjonktiva kisti tedavisinde Trikloroasetik Asit enjeksiyonu. TJO 2011; 41 (6) : 389 – 91.
 • 66- Palamar Onay M., Egrilmez S., Yağci A. Pterjiyum cerrahisine bağlı kornea perforasyonunda tektonik kornea greftlemesi. TJO 2011 ; 41 (6) : 423 – 25.
 • 67- Onay MP, Eğrilmez S, Üretmen Ö, Yağcı A, Köse S. Evaluation of cornea and anterior chamber using Pentacam in pediatric cases. TJO 2011; 41(3): 133-37.
 • 68- Onay MP, Eğrilmez S, Yağcı A. Non-recurrence complications of pterjium surgery. TJO 2011; 41(3): 151-55.
 • 69 - Palamar Onay M., Yağcı A. Basit retina pigment epitel hamartomunda spektral domain optik koherans tomografi. TOJ 2012 : 42 (3) : 157 – 8.
 • 70 - Öztaş Z., Palamar Onay M., Eğrilmez S., Yağcı A. Pediatrik penetran keratoplasti sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri Oftalmoloji 2012 ;
 • 71 - Palamar Onay M., Yağcı A., Akalın T. Şalazyonu Taklit Eden Dev Keratinöz Kist. TOJ 2012 ;
 • 72 - Karatepe A. S., Palamar Onay M., Eğrilmez S., Yağcı A. Menstruel siklusun ön kamara parametreleri üzerine etkisinin Pentacam ile araştırılması. TOJ 2012 ;

YURT DIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER

 • 1- Pabuçcuoğlu A, Karan A, Andaç K, Yagci A: Lymphocyte-glutamyl transferase activity in Behcet’s disease. Arch. Immunologiae Ther Exp. 37:121-25:1989.
 • 2- Yagci A, McNeill DL, Dorghamy A, Karcıoğlu ZA: Solitary iris hemangioma. Hacettepe Med J,23:3,3-4, 351-358: 1990.
 • 3- Yagci A, Karcıoğlu ZA, Akkın C. Andaç K, Çımrın D, Onat T: Serum and aqueous humor sialic acid levels in Behcet’s disease. Ophthalmology,97:9,1153-55:1990.
 • 4- Ainbinder DJ, O’Neill PK, Yagci A, Karcıoğlu ZA: Conjonctival mass formation with unexpected foreign body. J Pediatric Ophthal & Strabismus. 28:3, 176-77: 1991.
 • 5- Yagci A, Karcıoğlu ZA, George WJ, Çakıner T: Ocular penetration of Zidovudine: In rabbit eye model. Doğa Tr J of Medical Sciences, 17:101-108: 1993.
 • 6- Köse S, Kayıkcıoğlu Ö, Akkın C, Yagci A, Başdemir G: Coexistance of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: A case presentation. Int Ophthalmol, 18:309-11:1995.
 • 7- Kabasakal Y, Kıyıcı İ, Özmen D, Yagci A, Gümüşdiş G: Spinal abnormalities similar to ankylosing spondilitis in a 58 year old woman with ochronosis. Clinical rheumatology, 14:3,355-57: 1995.
 • 8- Kasırga E, Özkınay F, Tütüncüoğlu S, Aydoğdu S, Çolakoğlu Z, Musoğlu A, Yagci A, Taneli B, Yağcı RV: Four siblings with achalasia, alacrimia and neurological abnormalities in a consanquineous family. Clin Genet 49:296-99: 1996.
 • 9- Yagci A, Ateş Y, Demirtaş E: Lymphangiectasia of the conjunctiva. Annals of Ophthalmol Glaucoma. 28:6,413-14:1996.
 • 10- Kayikcioglu O, Yagci A, Akkin C. Hypotony: An unusual consequences of intraocular lens malposition. J. Cataract Refract. Surg. 23:1425- 27:1997.
 • 11- Yagci A, Karci B, Ergezen F. Probing and bicanalicular silicon tube entubation under nasal endoscopy in congenital nasolacrimal duct obstruction. J Ophthal Plastic Reconst Surg, 16:1, 58-61: 2000.
 • 12- Emre S, Gül H, Dağcı M, Türk A, Tunger A, Yagci A. The possibility of microbial and parasitic contamination in asymptomatic disposable contact lens users . Contactologia.22:3(4), 127: 2000.
 • 13- Yagci A, Uretmen O, Eğrilmez S, Günenç U, Küsbeci O: Keratoconus and Fuchs’ heterochromic iridocylitis: a coincidence or a defect during embryogenesis?. Eur. J Opht. 11:1, 73-76:2001.
 • 14- Kaşkaloğlu M, Üretmen Ö, Yagci A: Medium term results of miniaturized telescopes. J Cat. Refrac. Surg. Nov,27, 1751-55:2001,
 • 15- Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yagci A: The effects of corneal thickness during ophthalmic surgeries. J. Cat. Ref. Surg. January:28, 149-51:2002.
 • 16- Eğrilmez S, Yagci A: Validity of vector analysis for aggregate astigmatic data. J Cat Ref. Surg. 29,422-23: 2003
 • 17- Yagci,A, S.Egrilmez. "Comparison of cosmetic results in frontalis sling operations: The eyelid crease incision versus the supralash stab incision." J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 40, 213-216: 2003
 • 18- .Egrilmez,S., H.Ates, Nalcaci S, Yagci A, Andac K. "Surgically induced corneal refractive change following glaucoma surgery: Nonpenetrating trabecular surgeries versus trabeculectomy." J. Cataract Refract. Surg. 30, 1232-1239:2004.
 • 19- Egrilmez,S., Yagci A, Ates H, Azarsiz SA, Andac K. "Glaucoma implant surgery with autogenous fascia lata in scleramalacia perforans: a case report." Ophthalmic Surg. Lasers Imaging 2004.
 • 20- Yagci,A., S.Egrilmez, Kaskaloglu M, Egrilmez ED. "Quality of vision following clinically successful penetrating keratoplasty." J. Cataract Refract. Surg. 30, 1287-1294: 2004.
 • 21- Egrilmez S, Sahin S ve Yagci A. "The effect of vernal keratoconjuctivitis on clinical outcomes of penetrating keratoplasty for keratoconus." Can J Ophthalmol 39, 772-777 :2004.
 • 22- Yagcı A, Palamar M, Egrilmez S, Sahbazov C, Özbek SS. Anterior segment ıschemia and retinochoroidal vascular occlusion after intralesional steroid injection. Ophthal Plas Reconstr Surg. 24(1),55-57:2008
 • 23- Palamar M, Midilli R, Egrilmez S, Akalin T, Yagci A. “Black tears (Melanodacryorrhea) from argyrosis.” Arch Ophthalmol 2010;128(4):503-5.
 • 24- Ates H, Palamar M, Egrilmez S, Yagci A. “Ex-press mini glaucoma shunt implantation in refractory postpenetrating keratoplasty glaucoma.” J Glaucoma 2010;19(8):556-60.
 • 25- Egrilmez S, Aslan F, Karabulut G, Kabasakal Y, Yagci A. “Clinical efficacy of the smartplug in the treatment of primary Sjogren’s syndrome with keratoconjunctivitis SICCA: one-year follow-up study. Rheumatol Int. 2010 May 21.
 • 26- Yagci A, Bozkurt B, Egrilmez S, Palamar M, Ozturk BT, Pekel H. “Topical anesthetic abuse keratopathy: a commonly overlooked health-care problem.” Cornea 2011;30(5):571 - 575.
 • 27- Palamar Onay M, Durusoy R, Egrilmez S, Salis O, Yagci A. “Public opinion concerning cornea donation and transplantation: a survey from Izmir, Turkey.” Exp Clin Transplant 2011; 9(2):134 - 138.
 • 28- Palamar M, Egrilmez S, Uretmen O, Yagci A, Kose S. “Influences of Cyclopentolate Hydrochloride on Anterior Segment Parameters with Pentacam in Children.” Acta Ophthalmologica 2011;89(5):e461 – e465.
 • 29- Palamar M., Midilli R., Ozsan N., Egrilmez S., Sahin F., Yagci A. “Primary diffuse large B-cell lymphoma of the lacrimal sac simulating chronic dacryocystitis.” Auris Nasus Larynx 2011; 38(5): 643–645.
 • 30- Yagci A, Palamar M. “Long Term Results of Tarsal Margin Rotation and Extended Posterior Lamellae Advancement for End Stage Trachoma.” Ophthal Plast Reconstr Surg. 2012 ; 28 (1) : 11 – 3.
 • 31- Yağcı A. Update on peripheral ulcerative keratitis. Clinical Ophthalmology 2012; 6 :747 – 754
 • 32- Hayirci E., Yagci A., Palamar M., Basoglu O.K., Veral A. The effect of continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnea syndrome on the ocular surface. Cornea 2012 ; 31 (6) : 604 – 8.
 • 33- Palamar M. , Alkan Z., Egrilmez S., Yagci A. Influences of tropicamide on anterior segment parameters with Pentacam in healthy individuals. J Ocul Pharmacol Ther 2013 ; 29 ( 3 ) : 349 – 52. doi: 10.1089/jop.2012.0145
 • 34- Egrilmez S., Palamar M., Sipahi O.R., Yagci A. Extended spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae-related keratitis. Journal of Chemotherapy 2013; 25 ( 2 ) : 123 – 5. doi: 10.1179/1973947812Y.0000000053
 • 35- Palamar M., Ozbaran B., Erermis S., Yagci A. Psychiatric Evaluation of Children with Vernal Keratoconjunctivitis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33(2): 522-28.
 • 36- Palamar M., Guven Yilmaz S., Akalin T., Egrilmez S., Yagci A. Confocal microscopy in biopsy proven argyrosis. Case Rep Ophthalmol 2013; 2013 : 875989. doi: 10.1155/2013/875989
 • 37- Palamar M., Onay H., Ozdemir T.R., Arslan E., Egrilmez S., Ozkinay F., Yagci A. Relationship between IL1ß-511C>T and ILRN VNTR Polymorphisms and Keratoconus. Cornea 2014 ; 33 (2) : 145 - 7. doi: 10.1097/ICO.0000000000000027
 • 38- Palamar M., Onay H., Ertam I., Ates E.A., Dereli T., Ozkinay F., Yagci A. Genotype and anterior segment phenotype in a cohort of Turkish patients with lamellar ichthyosis. Ophthalmic Genetics 2014 ; Jan 7.
 • 39- Yılmaz S, Cınar C, Yagcı A, Oran I, Gökcay F, Celebisoy N. Tuzaklanmış sinüslü bir olguda ,indirekt karotikokavernöz fistülün tromboze superior oftalmik ven yoluyla endovasküler tedavisi. J Neurological Sci 2013;36: 411-17
 • 40- Suzan Güven Yılmaz, Bülent Yazıcı, Altuğ Çetinkaya, and Ayşe Yağcı. Embolization of Dural Carotid-Cavernous Fistulas via the Thrombosed Superior Ophthalmic Vein. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29(4): 272-76
 • 41- Palamar M., Kaya E., Egrilmez S., Akalin T., Yagci A. Amniotic membrane transplantation in surgical management of ocular surface squamous neoplasias: long-term results. Eye 2014 ; July 4. doi: 10.1038/eye.2014.148
 • 42- Barut Selver O., Egrilmez S., Palamar M., Arici M, Hilmioglu Polat S., Yagci A. Therapeutic Corneal Transplant for Fungal Keratitis Refractory to Medical Therapy. Exp Clin Transplant. 2014
 • 43- Oztas Z., Palamar M., Afrashi F., Yagci A. The Effects of Nd:YAG Laser Capsulotomy on Anterior Segment Parameters in Patients with Posterior Capsule Opacification. Clinical and Experimental Optometry 2014. Doi: 10.1111/cxo.12205
 • 44- Yagci A. The Role and Treatment of Inflammation in Dry Eye Disease. International Ophthalmol 2014. Doi: 10.1007/s 10792-014-9969x
 • 45- Effects of primaryselective laser trabeculoplasty on anterior segment parameters.
  Guven Yilmaz S, Palamar M, Yusifov E, Ates H, Egrilmez S, Yagci A.
  Int J Ophthalmol. 2015 Oct 18;8(5):954-9. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.05.18. eCollection 2015.
 • 46- The effects of Valsalva manoeuvre on Ocular Response Analyzer measurements.
  Palamar M, Dag MY, Yagci A.
  Clin Exp Optom. 2015 Sep;98(5):447-50. doi: 10.1111/cxo.12303.
 • 47- Are our cornea waiting lists dynamic enough?
  Palamar M, Egrilmez S, Yagci A.
  Int Ophthalmol. 2015 Jul 25.
 • 48- Evaluation of dry eye and meibomian gland dysfunction with meibography in patients with rosacea.
  Palamar M, Degirmenci C, Ertam I, Yagci A.
  Cornea. 2015 May;34(5):497-9. doi: 10.1097/ICO.0000000000000393.