Makale ve Yayınlar

YURT İÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER 

 • 1- Yağcı A: Venöz staz retinopati - hemorajik retinopati. AÜTF Yıllığı, Kardeş Matb. Ankara, 171-74:1979.
 • 2- Yağcı A, Günalp İ, Üstün S: 1975- 1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Göz Kliniğinde yapılan dekolman ameliyatlarının komplikasyonları. TOD XV Ulusal Kongresi. Bülteni ( Ed: Özçetin H, Sarıçoğlu A), Uludağ Üni. Basımevi, 18-23 Eylül, Bursa, 101-105:1981.
 • 3- Yağcı A, Menteş J: Şalazyon tedavisinde intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu. TOG, 17,9- 13: 1987.
 • 4- Yağcı A, Andaç K, Ateş G: Primer açık açılı glokomun tedavisinde oral Nadolol’un göz içi basıncına etkisi. TOD XXI. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark) Karınca Mat. 9- 15 Eylül, İzmir,477- 83:1987.
 • 5- Menteş J, Yağcı A, Erbakan G, Doğanavşargil E: Keratokonjonktivitis sikka tedavisinde Bromhexine. TOD XXI. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark) Karınca Mat , 9-15 Eylül, İzmir,985-88:1987.
 • 6- Yağcı A, Andaç K, Akkın C: Kliniğimizde 1981-1986 yılları arasında izlenen Behçet hastalarının değerlendirilmesi. EÜTF Dergisi, 27: 4,1221-25:1988.
 • 7- Andaç K, Menteş J, Yağcı A: Trabekülektomi ameliyatlarında üçgen skleral flep uygulaması. TOD XX. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Özçetin H, Ertürk H), Uludağ Üni. Basımevi, 7-12 Eylül, Bursa,257-59:1989.
 • 8- Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Birimimizde takip ve tedavi edilen Behçet hastalığı vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. TOD XX. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Özçetin H, Ertürk H), Uludağ Üni. Basımevi, 7-12 Eylül, Bursa,34-36:1989.
 • 9- Yağcı A, Andaç K, Ateş G: Primer açık açılı glokomda oral Nadalol ile tedavinin uzun dönem sonuçları. TOG, 19,581-84:1989.
 • 10- Yağcı A, Akkın C, Güneri T, Kırılmaz L: Primer açık açılı glokomlu hastalarda ß bloker ilaçlar ile İndomethazin etkileşiminin araştırılması. TOG, 19, 585-90:1989.
 • 11- Yağcı A, Özler S, Erbakan G, Ersöz B: Gaz geçirgen olmayan sert kontakt lens çalışmaları; Tavşanlarda uygulama sonrası kornea ve hümör aköz laktat düzeyleri. TOG, 19, 510-14:1989.
 • 12- Boztok Y, Andaç K, Yağcı A, Akkın C: Romatoid artritisli hastalarda göz bulgularının degerlendirilmesi. TOD XXIV. Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S), Yıldırım Basımevi, 9-12 Eylül,Ankara, 297-99:1990.
 • 13- Yağcı A, Karcıoğlu ZA: Kapak konjonktivasında primer lokalize amiloidoz olgusu.TOG, 20:203-205:1990.
 • 14- Yağcı A: Manyetik rezonans görüntülemede temel prensibler; Göz ve orbita hastalıklarında yeri. TOG, 20:467-71:1990.
 • 15- Yağcı A, Alptekin N, Karcıoğlu ZA: Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş farelerde serumda ve göz dokularında lipid peroksidleri. EÜTF Dergisi, 29:4, 975-77:1990.
 • 16- Yağcı A, Karcıoğlu ZA: Fistülizan glokom cerrahisinde yara iyileşmesinin modülasyonu; Tavşan gözünde subkonjonktival 5- Flourouracil uygulaması. TOG, 21:1, 10-14:1991.
 • 17- Yağcı A, Haznedaroğlu G: Katarakt cerrahisinde retrobulber anesteziye alternatif peribulber anestezi. TOG, 21:2, 97-100:1991.
 • 18- Yağcı A, Akkın C, Andaç K, Kocaoğlu H: İntrakanaliküler implantların timolol maleatın hipotansif etkisi üzerine katkısının araştırılması. TOG, 21:3 , 284- 86:1991.
 • 19- Yağcı A: Kapak serbest kenarı malign tümörlerinde rekonstrüksiyon yöntemlerimiz: TOD Bursa Şubesi XV.Ulusal Kış semp.’Kaş ve Kirpik Hastalıkları’ Bülteni (Ed: Avcı R, Ertürk H) Ön Matb, 18-20 Aralık, Bursa,54-58:1992.
 • 20- Köse S, Akkın C, Yağcı A, Ateş H, Haznedaroğlu G: Klorokin retinopatisinin saptanması ve izlenmesinde kullanılan yöntemlerin etkinliği. Oftalmoloji, 2:3,299-301:1993.
 • 21- Yağcı A, Pamukcu K, Tümbay E, Köse S, Ateş H: Endojen kandida retinitinde Fluconazole tedavisi. Retina-Vitreus,1:1, 78-81:1993.
 • 22- Köse S, Pamukcu K, Akkın C, Yağcı A, Tümbay E: Fungal keratitlerde sistemik Fluconazole tedavisinin etkinliği.TOG, 23:5,380-83:1993.
 • 23- Akkın C, Kayıkcıoğlu Ö, Köse S, Yağcı A, Menteş J: Peroperatuar fibrinoid reaksiyon. TOD XXVII Ulusal Kongresi ve Yaz Semp Bülteni (Ed: Andaç K, Menteş J ve ark.), Yeniyol Matb, 27-30 Ekim, Marmaris,736-739:1993.
 • 24- Akısu M, Taneli B, Aydoğdu S, Yüce G, Yağcı A, Yağcı RV: Wilson hastalığı: 20 olgunun değerlendirilmesi ve izlemi, EÜTF Dergisi,32:3-4,539-42: 1993.
 • 25- Yağcı A, Akkın C, Menteş J: Keratoplastide kontinu sütür ayarlamasının astigmatizma üzerine etkisi: TOD XXVIII Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Doğan ÖK, Aydın RÇ ) Matb, 18-23 Ekim, Antalya, 803-805:1994.
 • 26- Köse S, Oral R, Yağcı A, Tansuğ N, KültürsayN: Prematüre bebeklerde Flaş VEP ile görsel sistem gelişiminin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri, 4:3,214-18:1995.
 • 27- Yağcı A: Keratoplastide astiğmatizma sorunu. Kornea Cerrahisinde Yenilikler Kurs Kitabı. Web Ofset, Ankara. 139-146:1995
 • 28- Yağcı A, Kayıkcıoğlu Ö, Kandiloğlu G, Köse S: Penetran keratoplasti ile tedavi edilen bir kornea keloidi olgusu. MN Oftalmoloji 3: 2, 75-77:1996.
 • 29- Yağcı A, Eğrilmez S: Periorbital relaksasyon sendromunda cerrahi seçenekler. TOD XXX Ulusal Kongresi Bülteni (Ed: Kural G, Duman S),14-18 Eylül, Antalya, 929-934:1996.
 • 30- Yağcı A, Erbakan G: Askılı blefaropitozis cerrahisinde çelik problu silikon tüp uygulaması, cilt lokalizasyonunun önemi. TOG, 26:3,139-143:1996.
 • 31- Yağcı A: Fasial Paralizi-Paralitik Ektropiyum. TOD Bahar Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahi, Mega Ofset, Erzurum. 202-208:1996.
 • 32- Yağcı A: Kapak ve gözyaşı sistemi yaralanmaları. TOD XXX. Ulusal Kongre Bülteni (Ed: Kural G, Duman S),14-18 Eylül, Antalya, 82-87:1996.
 • 33- Kayıkcıoğlu Ö, Akkın C, Yağcı A, Haznedaroğlu G: Çocuklarda uçan oyuncak pervanelerinin neden olduğu iki ciddi göz travması. MN Oftalmoloji,4:2,136-37:1997.
 • 34- Yağcı A, Küsbeci T. Kantal yerleşimli malign kapak tümörlerinde rekonstrüksiyon. TOG, 27:5, 351-356:1997.
 • 35- Yağcı A, Köse S, Kayıkcıoğlu Ö, Pamukcu K: Esansiel blefarospazmlı hastalarda Botulismus-A toksin uygulamalarımız. MN Oftalmoloji, 5:2, 138-40:1998.
 • 36- Kaşkaloğlu M, Üretmen Ö, Kaşkaloğlu S, Yağcı A. Salzman Nodüler Dejeneresansının excimer laser fototerapötik keratektomi ile tedavisi. MN Oftalmoloji, 5:3, 249-51:1998.
 • 37- Yağcı A, Köse S, Pamukcu K, Eğrilmez S. Konjenital pitoziste göz hareket ve fonksiyon bozuklukları. MN Oftalmoloji, 7:1, 50-54:2000.
 • 38- Yağcı A, Mutluer S, Yüntem N, Akalın T, Eğrilmez S. Orbita kemik duvar kökenli inflamatuar myofibroblastik tümör. Oftalmoloji, 7:4: 2000.
 • 39- Dağcı H, Gül S, Emre S, Türk M, Sönmez G, Tünger A, Yağcı A: Planlı değişimli yumuşak kontakt lenslerin Acanthamoeba ve bakteriyel kontaminasyon yönünden değerlendirilmesi. Turkish J Infection, 15:3, 357-62: 2001.
 • 40- Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez D, Çelebi G: Plastik mermi atan havalı oyuncak tabancalara bağlı göz yayalanmasının klinik ve mekanik analizi. TOG, 31:4, 447-53: 2001.
 • 41- Eğrilmez S, Akkın C, Erakgün T, Yağcı A: Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde standardizasyon ve kapsamlı bir denklik tablosu. TOG, 32:1, 132-36:2002.
 • 42- Emre S, Akkın C, Barış N, Yağcı A, Menteş C: Katarakt ameliyatında cerrahın monitorizasyonu ve kalp atım hızındaki değişiklikler. Oftalmoloji, 3:2,126-28:2002.
 • 43- Uyar M, Üretmen Ö, Yağcı A, Karcı B: Orbita kon içi yabancı cisim ekstraksiyonunda endoskopik yaklaşım. MN Oftalmoloji, 9:4, 387-89:2002.
 • 44- Eğrilmez S, Yağcı A, Eğrilmez D: Keratoplasti sonrası astigmatizmada selektif sütür alımının erken ve geç dönem sonuçları. TOG, 32, 6:1, 924-32: 2002
 • 45- Üretmen Ö, Uzunel D, Akın C, Pamukçu K, Köse S, Yağcı A, Monoküler olgulardaki fakoemülsifikasyon sonuçlarımız,TOG, 33, 450- 455: 2003.
 • 46- Eğrilmez S, Dalkılıç G, Yağcı A. Astigmatizma analizinde vektöryel analiz programı. TOG, 33:404-416, 2003.
 • 47- Eğrilmez S, Yağcı A. Keratoplasti sonrası astigmatizma tedavisinde arkuat keratotomi yönteminin refraktif ve görsel sonuçları. T. Klin. Oftalmoloji, 12:181-87: 2003.
 • 48- Eğrilmez S, Uzunel DU, Yağcı A. Penetran travma sonrası oküler travma. MN Oftalmoloji, 2004
 • 49- Eğrilmez S, Palamar M, Uluer S, Özinel MA, Yağcı A. Kornea saklama solusyonlarının keratoplasti ameliyatı öncesi mikrobiyolojik incelemesi. TOG, 33: 338-42:2004.
 • 50- Eğrilmez S, Eğrilmez ED, Akkın C, Kaşkaloğlu M, Yağcı A. Uluslararası standartlara uygun bir türkçe yakın okuma eşeli. TOG, 34: 404-12: 2004.
 • 51- Eğrilmez S, Palamar M, Emre S, Yağcı S. Penetran keratoplasti ve katarakt cerrahisi; Üçlü girişime karşı iki aşamalı girişimin refraktif ve görsel sonuçları. TOG, 35:212-221: 2005.
 • 52- Yağcı A: Konjonktiva enfeksiyonları ve acil tedavi yaklaşımları. T Klin J Surg Med Sci , 2(42) 5-11: 2006.
 • 53- Yağcı A. Konjonktiva tümörleri Tanı Tedavi yaklaşımları. T Klin J Surg Med Sci,2 (27): 6-12: 2006.
 • 54- Yağcı A. Dış kantal bölge tümörlerinde rekonstruksiyon. T Klin J Surg Med Sci, 3 (25): 82-86: 2007
 • 55- Palamar M, Yağcı A, Akalın T. Bir olgu nedeniyle pilomatrikoma. TOG 2007; 37(5): 388-90.
 • 56- Palamar M, Gündüz K, Afrashi F, Akkın C, Yağcı A. Vazoproliferatif Retina Tümörü: İki Olgu Sunumu. TOG 2010; 40(1): 42-5.
 • 57- Eğrilmez S, Uzunel D, Yağcı A, Palamar M. Donör kornea keratometrisinin keratoplasti sonrası keratometri üzerine etkisi. TOG 2009; 39(6): 469-76.
 • 58- Palamar M, Egrilmez S, Kayikcioglu M, Yagci A. Bilateral nasal ectopia lentis with no skeletal abnormality: is it Marfan? TOJ 2010; 40(4): 245-247.
 • 59- Palamar M, Yaldiz H, Egrilmez S, Yagci A. Conjunctival necrosis due to subconjunctival depot corticosteroid injection. TOJ 2010; 40(4): 42-45.
 • 60- Palamar M, Masaroğulları M, Eğrilmez S, Aydemir Ş, Yağcı A. Mikrobik kontakt lens keratitlerinde mikrobiyolojik inceleme sonuçlarımız. TOJ 2010; 40(6)
 • 61- Palamar Onay M, Eğrilmez S, Yağcı A. İki katarakt ameliyatı olgusunda Tobradex yerine yanlışlıkla Tobrex verilmesine bağlı ciddi ön kamara reaksiyonu. TOJ 2011; 41(1): 57-59.
 • 62- Palamar Onay M., Yağcı A., Akalın T. Orbital invazyonla kontralateral amorozise neden olan koroid melanomu. TJO 2011; 41 (3).
 • 63- Palamar M., Eğrilmez S., Üretmen Ö., Yağcı A., Köse S. Pediatrik olgularda kornea ve ön kamaranın Pentacam ile değerlendirilmesi. TJO 2011 ; 41 (3) .
 • 64- Palamar M., Karatepe A., Eğrilmez S., Yağcı A. Skleroderma olgularında kornea ve ön kamaranın Pentacam ile değerlendirilmesi. TJO; 2011 ; 41 (4) : 221 - 224
 • 65- Palamar Onay M., Ceylan N., Yağcı A. Anoftalmik sokette gelişen konjonktiva kisti tedavisinde Trikloroasetik Asit enjeksiyonu. TJO 2011; 41 (6) : 389 – 91.
 • 66- Palamar Onay M., Egrilmez S., Yağci A. Pterjiyum cerrahisine bağlı kornea perforasyonunda tektonik kornea greftlemesi. TJO 2011 ; 41 (6) : 423 – 25.
 • 67- Onay MP, Eğrilmez S, Üretmen Ö, Yağcı A, Köse S. Evaluation of cornea and anterior chamber using Pentacam in pediatric cases. TJO 2011; 41(3): 133-37.
 • 68- Onay MP, Eğrilmez S, Yağcı A. Non-recurrence complications of pterjium surgery. TJO 2011; 41(3): 151-55.
 • 69 - Palamar Onay M., Yağcı A. Basit retina pigment epitel hamartomunda spektral domain optik koherans tomografi. TOJ 2012 : 42 (3) : 157 – 8.
 • 70 - Öztaş Z., Palamar Onay M., Eğrilmez S., Yağcı A. Pediatrik penetran keratoplasti sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri Oftalmoloji 2012 ;
 • 71 - Palamar Onay M., Yağcı A., Akalın T. Şalazyonu Taklit Eden Dev Keratinöz Kist. TOJ 2012 ;
 • 72 - Karatepe A. S., Palamar Onay M., Eğrilmez S., Yağcı A. Menstruel siklusun ön kamara parametreleri üzerine etkisinin Pentacam ile araştırılması. TOJ 2012 ;

YURT DIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER

 • 1- Pabuçcuoğlu A, Karan A, Andaç K, Yagci A: Lymphocyte-glutamyl transferase activity in Behcet’s disease. Arch. Immunologiae Ther Exp. 37:121-25:1989.
 • 2- Yagci A, McNeill DL, Dorghamy A, Karcıoğlu ZA: Solitary iris hemangioma. Hacettepe Med J,23:3,3-4, 351-358: 1990.
 • 3- Yagci A, Karcıoğlu ZA, Akkın C. Andaç K, Çımrın D, Onat T: Serum and aqueous humor sialic acid levels in Behcet’s disease. Ophthalmology,97:9,1153-55:1990.
 • 4- Ainbinder DJ, O’Neill PK, Yagci A, Karcıoğlu ZA: Conjonctival mass formation with unexpected foreign body. J Pediatric Ophthal & Strabismus. 28:3, 176-77: 1991.
 • 5- Yagci A, Karcıoğlu ZA, George WJ, Çakıner T: Ocular penetration of Zidovudine: In rabbit eye model. Doğa Tr J of Medical Sciences, 17:101-108: 1993.
 • 6- Köse S, Kayıkcıoğlu Ö, Akkın C, Yagci A, Başdemir G: Coexistance of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: A case presentation. Int Ophthalmol, 18:309-11:1995.
 • 7- Kabasakal Y, Kıyıcı İ, Özmen D, Yagci A, Gümüşdiş G: Spinal abnormalities similar to ankylosing spondilitis in a 58 year old woman with ochronosis. Clinical rheumatology, 14:3,355-57: 1995.
 • 8- Kasırga E, Özkınay F, Tütüncüoğlu S, Aydoğdu S, Çolakoğlu Z, Musoğlu A, Yagci A, Taneli B, Yağcı RV: Four siblings with achalasia, alacrimia and neurological abnormalities in a consanquineous family. Clin Genet 49:296-99: 1996.
 • 9- Yagci A, Ateş Y, Demirtaş E: Lymphangiectasia of the conjunctiva. Annals of Ophthalmol Glaucoma. 28:6,413-14:1996.
 • 10- Kayikcioglu O, Yagci A, Akkin C. Hypotony: An unusual consequences of intraocular lens malposition. J. Cataract Refract. Surg. 23:1425- 27:1997.
 • 11- Yagci A, Karci B, Ergezen F. Probing and bicanalicular silicon tube entubation under nasal endoscopy in congenital nasolacrimal duct obstruction. J Ophthal Plastic Reconst Surg, 16:1, 58-61: 2000.
 • 12- Emre S, Gül H, Dağcı M, Türk A, Tunger A, Yagci A. The possibility of microbial and parasitic contamination in asymptomatic disposable contact lens users . Contactologia.22:3(4), 127: 2000.
 • 13- Yagci A, Uretmen O, Eğrilmez S, Günenç U, Küsbeci O: Keratoconus and Fuchs’ heterochromic iridocylitis: a coincidence or a defect during embryogenesis?. Eur. J Opht. 11:1, 73-76:2001.
 • 14- Kaşkaloğlu M, Üretmen Ö, Yagci A: Medium term results of miniaturized telescopes. J Cat. Refrac. Surg. Nov,27, 1751-55:2001,
 • 15- Emre S, Akkın C, Afrashi F, Yagci A: The effects of corneal thickness during ophthalmic surgeries. J. Cat. Ref. Surg. January:28, 149-51:2002.
 • 16- Eğrilmez S, Yagci A: Validity of vector analysis for aggregate astigmatic data. J Cat Ref. Surg. 29,422-23: 2003
 • 17- Yagci,A, S.Egrilmez. "Comparison of cosmetic results in frontalis sling operations: The eyelid crease incision versus the supralash stab incision." J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 40, 213-216: 2003
 • 18- .Egrilmez,S., H.Ates, Nalcaci S, Yagci A, Andac K. "Surgically induced corneal refractive change following glaucoma surgery: Nonpenetrating trabecular surgeries versus trabeculectomy." J. Cataract Refract. Surg. 30, 1232-1239:2004.
 • 19- Egrilmez,S., Yagci A, Ates H, Azarsiz SA, Andac K. "Glaucoma implant surgery with autogenous fascia lata in scleramalacia perforans: a case report." Ophthalmic Surg. Lasers Imaging 2004.
 • 20- Yagci,A., S.Egrilmez, Kaskaloglu M, Egrilmez ED. "Quality of vision following clinically successful penetrating keratoplasty." J. Cataract Refract. Surg. 30, 1287-1294: 2004.
 • 21- Egrilmez S, Sahin S ve Yagci A. "The effect of vernal keratoconjuctivitis on clinical outcomes of penetrating keratoplasty for keratoconus." Can J Ophthalmol 39, 772-777 :2004.
 • 22- Yagcı A, Palamar M, Egrilmez S, Sahbazov C, Özbek SS. Anterior segment ıschemia and retinochoroidal vascular occlusion after intralesional steroid injection. Ophthal Plas Reconstr Surg. 24(1),55-57:2008
 • 23- Palamar M, Midilli R, Egrilmez S, Akalin T, Yagci A. “Black tears (Melanodacryorrhea) from argyrosis.” Arch Ophthalmol 2010;128(4):503-5.
 • 24- Ates H, Palamar M, Egrilmez S, Yagci A. “Ex-press mini glaucoma shunt implantation in refractory postpenetrating keratoplasty glaucoma.” J Glaucoma 2010;19(8):556-60.
 • 25- Egrilmez S, Aslan F, Karabulut G, Kabasakal Y, Yagci A. “Clinical efficacy of the smartplug in the treatment of primary Sjogren’s syndrome with keratoconjunctivitis SICCA: one-year follow-up study. Rheumatol Int. 2010 May 21.
 • 26- Yagci A, Bozkurt B, Egrilmez S, Palamar M, Ozturk BT, Pekel H. “Topical anesthetic abuse keratopathy: a commonly overlooked health-care problem.” Cornea 2011;30(5):571 - 575.
 • 27- Palamar Onay M, Durusoy R, Egrilmez S, Salis O, Yagci A. “Public opinion concerning cornea donation and transplantation: a survey from Izmir, Turkey.” Exp Clin Transplant 2011; 9(2):134 - 138.
 • 28- Palamar M, Egrilmez S, Uretmen O, Yagci A, Kose S. “Influences of Cyclopentolate Hydrochloride on Anterior Segment Parameters with Pentacam in Children.” Acta Ophthalmologica 2011;89(5):e461 – e465.
 • 29- Palamar M., Midilli R., Ozsan N., Egrilmez S., Sahin F., Yagci A. “Primary diffuse large B-cell lymphoma of the lacrimal sac simulating chronic dacryocystitis.” Auris Nasus Larynx 2011; 38(5): 643–645.
 • 30- Yagci A, Palamar M. “Long Term Results of Tarsal Margin Rotation and Extended Posterior Lamellae Advancement for End Stage Trachoma.” Ophthal Plast Reconstr Surg. 2012 ; 28 (1) : 11 – 3.
 • 31- Yağcı A. Update on peripheral ulcerative keratitis. Clinical Ophthalmology 2012; 6 :747 – 754
 • 32- Hayirci E., Yagci A., Palamar M., Basoglu O.K., Veral A. The effect of continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnea syndrome on the ocular surface. Cornea 2012 ; 31 (6) : 604 – 8.
 • 33- Palamar M. , Alkan Z., Egrilmez S., Yagci A. Influences of tropicamide on anterior segment parameters with Pentacam in healthy individuals. J Ocul Pharmacol Ther 2013 ; 29 ( 3 ) : 349 – 52. doi: 10.1089/jop.2012.0145
 • 34- Egrilmez S., Palamar M., Sipahi O.R., Yagci A. Extended spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae-related keratitis. Journal of Chemotherapy 2013; 25 ( 2 ) : 123 – 5. doi: 10.1179/1973947812Y.0000000053
 • 35- Palamar M., Ozbaran B., Erermis S., Yagci A. Psychiatric Evaluation of Children with Vernal Keratoconjunctivitis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33(2): 522-28.
 • 36- Palamar M., Guven Yilmaz S., Akalin T., Egrilmez S., Yagci A. Confocal microscopy in biopsy proven argyrosis. Case Rep Ophthalmol 2013; 2013 : 875989. doi: 10.1155/2013/875989
 • 37- Palamar M., Onay H., Ozdemir T.R., Arslan E., Egrilmez S., Ozkinay F., Yagci A. Relationship between IL1ß-511C>T and ILRN VNTR Polymorphisms and Keratoconus. Cornea 2014 ; 33 (2) : 145 - 7. doi: 10.1097/ICO.0000000000000027
 • 38- Palamar M., Onay H., Ertam I., Ates E.A., Dereli T., Ozkinay F., Yagci A. Genotype and anterior segment phenotype in a cohort of Turkish patients with lamellar ichthyosis. Ophthalmic Genetics 2014 ; Jan 7.
 • 39- Yılmaz S, Cınar C, Yagcı A, Oran I, Gökcay F, Celebisoy N. Tuzaklanmış sinüslü bir olguda ,indirekt karotikokavernöz fistülün tromboze superior oftalmik ven yoluyla endovasküler tedavisi. J Neurological Sci 2013;36: 411-17
 • 40- Suzan Güven Yılmaz, Bülent Yazıcı, Altuğ Çetinkaya, and Ayşe Yağcı. Embolization of Dural Carotid-Cavernous Fistulas via the Thrombosed Superior Ophthalmic Vein. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29(4): 272-76
 • 41- Palamar M., Kaya E., Egrilmez S., Akalin T., Yagci A. Amniotic membrane transplantation in surgical management of ocular surface squamous neoplasias: long-term results. Eye 2014 ; July 4. doi: 10.1038/eye.2014.148
 • 42- Barut Selver O., Egrilmez S., Palamar M., Arici M, Hilmioglu Polat S., Yagci A. Therapeutic Corneal Transplant for Fungal Keratitis Refractory to Medical Therapy. Exp Clin Transplant. 2014
 • 43- Oztas Z., Palamar M., Afrashi F., Yagci A. The Effects of Nd:YAG Laser Capsulotomy on Anterior Segment Parameters in Patients with Posterior Capsule Opacification. Clinical and Experimental Optometry 2014. Doi: 10.1111/cxo.12205
 • 44- Yagci A. The Role and Treatment of Inflammation in Dry Eye Disease. International Ophthalmol 2014. Doi: 10.1007/s 10792-014-9969x
 • 45- Effects of primaryselective laser trabeculoplasty on anterior segment parameters. Guven Yilmaz S, Palamar M, Yusifov E, Ates H, Egrilmez S, Yagci A. Int J Ophthalmol. 2015 Oct 18;8(5):954-9. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.05.18. eCollection 2015.
 • 46- The effects of Valsalva manoeuvre on Ocular Response Analyzer measurements.​​​​​Palamar M, Dag MY, Yagci A. Clin Exp Optom. 2015 Sep;98(5):447-50. doi: 10.1111/cxo.12303.
 • 47- Are our cornea waiting lists dynamic enough? Palamar M, Egrilmez S, Yagci A.Int Ophthalmol. 2015 Jul 25.
 • 48- Evaluation of dry eye and meibomian gland dysfunction with meibography in patients with rosacea. Palamar M, Degirmenci C, Ertam I, Yagci A. Cornea. 2015 May;34(5):497-9. doi: 10.1097/ICO.0000000000000393.
 • 49- Palamar M., Kiyat P., Yagci A. Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction in Pseudophakic Bullous Keratopathy. INTE 2019 ; 39 (2) : 393 - 396. doi: 10.1007/s10792-018-0824-3
 • 50- Karaca I., Yagci A., Palamar M., Tasbakan M.S., Basoglu O.K. Ocular surface assessment and morphological alterations in Meibomian glands with meibography in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Ocular Surface 2019 ; 17 (4) : 771 - 776. pii: S1542-0124(19)30061-8. doi: 10.1016/j.jtos.2019.06.003
 • 51- Degirmenci C., Palamar M., Aktug H., Yigitturk G., Veral A., Yagci A. The Effect of Topical Voriconazole on Conjunctiva as Revealed by Histopathology and Immunohistochemistry. Journal of Chemotherapy 2019 ; 31 (5) : 267 – 273. doi: 10.1080/1120009X.2019.1603798.
 • 52- Degirmenci C., Palamar M., İsmayiova N., Egrilmez S., Yagci A. The Topographic Evaluation Of Unilateral Keratoconus Patients. Turk J Ophthalmol. 2019 ; Jun 27;49(3):117-122. doi: 10.4274/tjo.galenos.2018.90958
 • 53- Değirmenci C., Palamar M., İsmayilova N., Eğrilmez S., Yağcı A. Long Term Follow-Up Of Unilateral Keratoconus Patients With Scheimpflug Camera. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2020 ; 29 (2) : 121 – 8. doi: 10.5336/ophthal.2019-70207
 • 54- Karaca I., Barut Selver O., Palamar M., Egrilmez S., Aydemir S., Yagci A. Contact lens associated microbial keratitis in a tertiary eye care center in Turkey. Eye & Contact Lens 2020 ; 46 (2) : 110 115. doi: 10.1097/ICL.0000000000000617.
 • 55- Ismayilova N., Palamar M., Onay H., Ceylan E.I., Atik T., Akalin T., Yagci A. Vitamine D Receptor Gene Polymorphisms in Ocular Surface Squamous Cell Neoplasms. European J Ophthalmol 2020 ; 30 (5) : 901- 907. doi: 10.1177/1120672119858225
 • 56- Kiyat P., Palamar M., Gerceker Turk B., Yagci A. Dry Eye and Quantitative and Qualitative Changes of Meibomian Glands in Pemphigus. Cornea 2020 ; 39 (9) : 1108 – 1111. doi: 10.1097/ICO.0000000000002356.
 • 57- Barut Selver O., Gurdal M., Yagci A., Egrilmez S., Palamar M., Cavusoglu T., Veral A., Guven C., Ate U., Zheng W., Wolosin J.M. Multi-parametric evaluation of autologous cultivated Limbal epithelial cell transplantation outcomes of limbal stem cell deficiency due to chemical burn. BMC Ophthalmol 2020; 20 (1) : 325. doi: 10.1186/s12886-020-01588-6.
 • 58- Adiguzel S., Palamar M., Yargucu F., Oksel F., Yagci A. Evaluation of ocular surface and Meibomian glands in scleroderma patients. Cornea 2020 ; 40 (8) : 977 - 981. doi: 10.1097/ICO.0000000000002551.
 • 59- Cıkmazkara I., Barut Selver O., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A. Tectonic Keratoplasty in Patients with Non-traumatic, Non-infectious Corneal Perforations. The Open Ophthalmology Journal 2020 ; 14 : 75 – 77. 
 • 60- Yilmaz M., Guven Yilmaz S., Palamar M., Ates H., Yagci A. The Effects of Tropicamide and Cyclopentolate Hydrochloride on Laser Flare Meter Measurements in Uveitis Patients: A comparativestudy. International Ophthalmology 2020 ; 41 (3) : 853 - 857. doi: 10.1007/s10792-020-01639-3.
 • 61- Karaarslan I., Yagci A., Acar A., Sahin A., Ozkapu T., Palamar M., Ozdemir F. Is It Necessary to Perform Eye Examination for Patients with Cutaneous Atypical Nevi? Dermatologic Therapy 2020 ; 33(6) : e14503. doi: 10.1111/dth.14503.
 • 62- Kiyat P., Palamar M., Gerceker Turk B., Yagci A. Evaluation of Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction in Female Androgenetic Alopecia Patients. International Ophthalmology 2021 ; 41 (11) :  3749 - 3757. doi: 10.1007/s10792-021-01946-3.
 • 63- Baris M.E., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A. Comparison of anterior and posterior chamber implantation of iris claw lens in corneal transplant patients. European Eye Research 2021 ; 1 (1) : 1-5. DOI: 10.14744/eer.2021.09719
 • 64- Barut Selver O., Karaca I., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A. Graft Failure and Repeat Penetrating- Keratoplasty. Exp Clin Transplant. 2021 ; 19 (1) : 72 - 76. doi: 10.6002/ect.2017.0165.
 • 65- Aykur M., Yagci A., Simsek S., Palamar M., Yaman B., Korkmaz M., Dagci M. First time identification of subconjunctival Dirofilaria immitis in Turkey: giant episcleral granuloma mimicking scleritis. Parasitol Res. 2021 ; 120 (11) : 3909 - 3914. doi: 10.1007/s00436-021-07317-2.
 • 66- Akgün Z., Barut Selver Ö., Palamar M., Sertoz R., Eğrilmez S., Yağcı A. Ege Üniversitesi Göz Bankası Kornea Donörlerinin Seroprevelans Oranları ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2021 ; 30 (3) : 149-54. doi: 10.5336/ophthal.2020-77337
 • 67- Karaca I., Barut Selver O., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A. Ocular surface changes and meibomian gland dysfunction evaluation in patients with Stevens–Johnson syndrome. European Eye Research 2021; 1 (2) : 69 - 74. DOI: 10.14744/eer.2021.39974
 • 68- Yarimada S., Barut Selver O., Palamar M., Egrilmez S., Aydemir S.S., Hilmioglu S., Yagci A. Comparison of Culture Positive and Negative Microbial Keratitis. Turk J Ophthalmol. 2022 ; 52 (1) : 1 - 5. doi: 10.4274/tjo.galenos.2021.98046.
 • 69- Korkmaz I., Palamar M., Egrilmez S., Gurdal M., Yagci A., Barut Selver O. Evaluation of Limbal Stem Cell Transplantation Success in Ocular Chemical Injury. Experimental and Clinical Transplantation 2022 doi: 10.6002/ect.2021.0393
 • 70- Korkmaz I., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A., Barut Selver O. Ten years of Pediatric Ocular Chemical Burn Experience in a Tertiary Eye Care Center in Turkey. Eye & Contact Lens 2022 Apr 1;48(4):175-179. doi: 10.1097/ICL.0000000000000858.
 • 71- Akgun Z., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A., Barut Selver O. Clinical Characteristics and Severity Distribution of Tertiary Eye Center Attendance by Ocular Chemical Injury Patients. Eye Contact Lens 2022 Jul 1;48(7):295-299. doi: 10.1097/ICL.0000000000000908.
 • 72- Dirim Erdogan D., Aykur M., Selvi Gunel N., Palamar M., Barut Selver O., Ozel B., Yagci A., Gunduz C., Dagci H. The Risk Factors and Clinical Features of Acanthamoeba Keratitis: First Time Detection of Acanthamoeba T5 Genotype from Keratitis Patients in Turkey. Acta Parasitol. 2022 ; 67 (3) : 1384 - 1392. doi: 10.1007/s11686-022-00596-4.
 • 73- Kasikci M., Korkmaz I., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A., Barut Selver O. Evaluation of the factors that influence surgical outcome in conjunctival-limbal autograft transplantation. Eye 2022 ; 2022 Nov 23. doi: 10.1038/s41433-022-02314-w.
 • 74- Ciftci M.D., Korkmaz I., Palamar M., Egrilmez S., Yagci A., Barut Selver O. Clinical approachocular cicatricial pemphigoid. Turk J Ophthalmol. 2022;